Privacybeleid

Artist Capitol V.O.F., gevestigd aan Overhoeksplein 23-B 1031 KS Amsterdam, respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden. 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen 

Website (hierna ook “De website”): 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Artist Capitol V.O.F., gevestigd te Overhoeksplein 23 B, 1031 KS Amsterdam, kvk-nummer: 66502411.  

 

Artikel 2 – Toegang tot de website 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.   

 

Artikel 3 – De content van de website   

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging. 

 

Artikel 4 – Het beheer van de website 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website 
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette 
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd: 

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet 
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op je te verhalen. 

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens 

Je gegevens worden verzameld door Artist Capitol V.O.F. en (een) externe verwerker(s).Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met jou en het verzenden van nieuwsbrieven. 

 

Artikel 7 – Je rechten met betrekking tot jouw gegevens 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@artistcapitol.com 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. 

 

Artikel 8.1 – Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij voor je kunnen verwerken: 

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Geslacht
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type 

 

Artikel 8.2 – Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Artist Capitol V.O.F. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; 
 • Artist Capitol V.O.F. analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

 

Artikel 8.3 – Delen van persoonsgegevens met derden 

 • Artist Capitol V.O.F. verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Artikel 8.4 – Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Artist Capitol V.O.F. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: info@artistcapitol.com. 

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen 

Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur een mail naar het volgende adres: info@artistcapitol.com. 

Je gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien je dit niet wenst, stuur een mail naar het volgende adres: info@artistcapitol.com 

Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens 

Artist Capitol V.O.F. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur niet langer zoals deze bij wet is bepaald. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:   

 • E-mail adres: onbeperkt,  zo lang je ingeschreven bent op onze nieuwsbrief
  (anders kunnen wij je niet mailen) 
 • Gegevens over je activiteiten op onze website: 26 maanden, voor statistische doeleinden
  (via Google analytics) 
 • internetbrowser en apparaat type: 26 maanden, voor statistische doeleinden
  (via Google Analytics) 

 

Artikel 11 – Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan.  

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: 

– Functionele en technische cookies: Cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te kunnen laten werken en de gevraagde dienst via onze website te kunnen leveren, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.  

– Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.  

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:  

Google Analytics (analytische cookies). Cookies van Google voor het gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse. Voor deze analytische cookies en de mogelijke data die Google hiermee verzamelt, verwijzen wij je naar de privacyverklaring van Google. Tevens wijzen we je op de opt-out mogelijkheid voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd.  

Ingesloten inhoud van andere websites 

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren 

Afmelden cookies 

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over de cookies op onze website en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

Ook wijzen we je op de mogelijkheid om je af te melden voor tracking cookies van derden op de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/choices 

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq 

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 14 – Contact 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je je richten tot: Jeff van Raamsdonk, info@artistcapitol.com, +31(0)6 14 66 14 11.