Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Artist Capitol met zorg samengesteld, maar er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder bronvermelding (www.artistcapitol.com) of schriftelijke toestemming van Artist Capitol. 

 

Aanvaarding 

Op de inhoud en het gebruik van de website van Artist Capitol zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. Voorts behoudt Artist Capitol zich het recht voor deze website en deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen. 

 

Informatie 

De informatie op de website van Artist Capitol is informatie van algemene aard en houdt geen (individueel) advies in. De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Artist Capitol garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie worden ontleend. 

 

Aansprakelijkheid
Artist Capitol is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die direct en/of indirect ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid, (tijdelijke) onbereikbaarheid of gedateerdheid van informatie op de website, door virussen of het niet correct functioneren van deze website. Het gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker. Artist Capitol is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Artist Capitol website zijn gelinkt. 

 

Overeenkomsten 

Een overeenkomst wordt gesloten overeenkomstig de bepalingen in de algemene voorwaarden. Voorts kunnen op aan de website vermelde prijzen en/of tarieven nimmer rechten worden ontleend. 

Op alle overeenkomsten die gesloten worden is het Nederlands recht van toepassing alsmede de algemene voorwaarden van Artist Capitol. 

 

Persoonsgegevens
Artist Capitol verzamelt persoonsgegevens die je op vrijwillige basis zelf aan ons worden verstrekt en/of doordat je gebruik maakt van onze diensten. 

Artist Capitol verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen. Artist Capitol verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Content van de website 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.